Algemene Voorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden

Algemeen

Door het invullen van het inschrijvingsformulier op de website voor de wekelijkse danslessen en het betalen van het lidgeld, bevestigt u uw definitieve inschrijving voor het volledige dansjaar (september tot en met juni). De inschrijving voor de danslessen van Funlinedance vzw is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Voorrangsregeling

Leden van het voorgaande dansjaar krijgen een voorrangsmoment voor inschrijving. Bij voorinschrijving dient het lidgeld onmiddellijk betaald te worden. Indien deze betaling niet tijdig gebeurt, verliest u het voorinschrijvingsrecht.

Proeflessen

Nieuwe leden die eerst een proefles willen volgen, kunnen dit enkel met registratie via de website. Betaling van het lidgeld dient na de proefles te geschieden, tenzij Funlinedance vzw in wederzijds vertrouwen een andere termijn met het nieuwe lid is overeengekomen. Het lidgeld voor een lessenreeks moet wel vóór aanvang van de eerste les van het dansjaar voldaan zijn.

Lesaanbod

Funlinedance vzw bepaalt het aantal deelnemers, op welke dagen en tijden danslessen kunnen worden genoten. De startdatum van het dansjaar september wordt tijdig doorgegeven via mail. Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een bepaalde dansgroep, heeft Funlinedance vzw het recht om deze lessenreeks voor het dansjaar te annuleren. Leden die zich hebben ingeschreven voor de geannuleerde lessenreeks hebben de keuze uit een andere lessenreeks volgen of volledige terugbetaling. De terugbetaling is niet meer mogelijk nadat het dansjaar is gestart.

Betaling

Na inschrijving is het lid het volledige lesgeld verschuldigd. Een inschrijving via de website zonder betaling van het lidgeld is geen geldige inschrijving voor de lessenreeks. Door de definitieve inschrijving voor een lessenreeks gaat het lid akkoord met de Algemene voorwaarden van Funlinedance vzw en is hij/zij gehouden deze na te leven.

Proeflessen

Het is mogelijk om één of meerdere gratis proeflessen te volgen. Bekijk datums initiaties op de website. Registreer je via onze website voor elke gratis proefles die je wilt volgen. Dit geeft ons een zicht op het aantal deelnemers per gratis proefles zodat we alle proeflessen vlot kunnen laten verlopen.

Uitzonderlijk is het ook mogelijk om een proefles te volgen tijdens de eerste les van het dansjaar. Hiervoor wordt een vergoeding van 10 euro per les aangerekend. De vergoeding dient om misbruik te voorkomen. Het bedrag wordt in mindering gebracht op het lidgeld indien u zich onmiddellijk na de eerste les definitief inschrijft voor de lessenreeks. Om een proefles te volgen tijdens de eerste les van het dansjaar, moet je je minstens 3 dagen van tevoren registreren via onze website.

Lessen

De lessen hebben een opbouwend karakter, een les overslaan heeft negatieve gevolgen voor je leerproces.

Bij éénmalige afwezigheid moet je niet bellen of mailen. In geval van langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte), verzoeken wij u dit per e-mail te melden.

Wij adviseren je om gebruik te maken van inhaallessen, in het belang van je eigen leerproces en dat van de groep. Inhaallessen helpen u de lesstof te volgen en op hetzelfde niveau te blijven als uw danscollega’s.

Funlinedance vzw zal u per e-mail informeren indien de lesgeefster onverwachts niet aanwezig kan zijn voor een les wegens ziekte of overmacht. Bij twijfel kunt u steeds het lessenrooster op de website raadplegen om te zien of de les doorgaat.

Funlinedance vzw behoudt zich het recht voor om de les te annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn, waaronder overmachtssituaties. In geval van (aangekondigde) annulering voor aanvang van de les heeft het lid geen recht op terugbetaling van het lesgeld. Funlinedance vzw zal geschrapte lessen in principe verplaatsen naar een later tijdstip. Indien verplaatsen onmogelijk is, kan het lid een extra les volgen op een moment dat haar/hem schikt.

Goede afspraken voor vlotte lessen

 • Kom op tijd naar de les.
 • Betreed de zaal pas na toestemming van de lesgeefster.
 • Het voortijdig verlaten van de les is mogelijk met goedkeuring van de lesgeefster.
 • Gedraag je correct en respectvol ten opzichte van je lesgeefster en mededansers.
 • Wees proactief en volg de instructies van de lesgeefster.
 • Praat niet onderling tijdens de les, dit bevordert de concentratie en de vlotheid van de lessen.
 • Mobiele telefoons staan tijdens de les op stil, tenzij anders met de lesgeefster is overeengekomen.
 • Vanwege hygiënische redenen en om concentratie te bevorderen, is kauwgom tijdens de les niet toegestaan.
 • Het is van belang dat de zaal na afloop van de les netjes achterblijft. Je hulp hierbij wordt gewaardeerd.
 • Pestgedrag wordt binnen onze vereniging niet getolereerd en kan leiden tot sancties.
 • Voor klachten en vragen kan je terecht bij Conny Cornelis of Luc Notenbaert. Dit bevordert een open dialoog en betere communicatie binnen de vereniging.

Door deze afspraken te respecteren, creëren we een aangename en leerrijke omgeving voor iedereen.

Extra

 • Kies voor kleding die comfortabel zit en u bewegingsvrijheid geeft tijdens de les.
 • Draag schoenen die stevigheid, grip en ondersteuning bieden aan uw enkels en voeten, om uw veiligheid te garanderen en u optimaal te laten genieten van de dansactiviteit. Het is niet verplicht om speciale dansschoenen aan te schaffen, doch het dragen ervan kan uw danscomfort en -veiligheid bevorderen.

Auteursrecht choreografie

Alle choreografieën van Funlinedance vzw zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van lesgeefster Conny Cornelis. Alle doorgestuurde choreografieën mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gehouden. De auteursrechtelijke bescherming betekent dat u de choreografieën niet mag kopiëren, verspreiden of op een andere manier delen met anderen. Dit omvat het kopiëren van de choreografieën op papier, digitaal of via video, het delen van de choreografieën met anderen via e-mail, sociale media of andere online platforms, en het verkopen of verhuren van de choreografieën. De choreografieën alleen mag gebruiken voor uw eigen plezier en oefening. U mag de choreografieën thuis oefenen en dansen, of met mededansers van Funlinedance. De choreografieën niet mag gebruiken voor commerciële doeleinden. Dit omvat het gebruik van de choreografieën in een les, workshop, voor uw eigen dansschool, in een dansvoorstelling die u verkoopt, of in een video die u op YouTube of een ander platform plaatst met als doel geld te verdienen. De auteursrechtelijke bescherming van de choreografieën van Funlinedance vzw blijft gelden, zelfs indien u de vereniging later verlaat.

Betaling

Het lidgeld voor een lessenreeks moet vóór aanvang van de eerste les van het dansjaar voldaan zijn. Inschrijvingen voor een lessenreeks zijn persoonsgebonden. Leden die niet tijdig betalen, worden hiervoor éénmalig per e-mail verwittigd. Het niet betalen van het lidgeld kan leiden tot schrapping uit de gekozen dansgroep. Restitutie van het lidgeld is niet mogelijk vanaf 1 september. Funlinedance vzw biedt je de mogelijkheid om je gemiste lessen in te halen. Dit kan tot het einde van het dansjaar (september tem juni of einde 15-lessenreeks) waarvoor je ingeschreven én betaald hebt.

Verzekering

Door betaling van het lidgeld is het lid automatisch verzekerd in geval van een ongeval tijdens de les. Ongevallen op weg naar en van de les zijn ook verzekerd, via de kortste route. Ongevallen dienen binnen 24 uur na de feiten te worden gemeld aan de clubverantwoordelijke van Funlinedance vzw, Luc Notenbaert. Meld je ongeval tijdens de les persoonlijk, telefonisch of via mail na de les aan luc.notenbaert@telenet.be. Anders is het ongeval niet gedekt door de verzekering. De clubverantwoordelijke zorgt voor de verdere afhandeling van het dossier. Ongevallen die voortvloeien uit onverantwoordelijk, roekeloos gedrag tijdens de les zijn niet verzekerd. Funlinedance vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan kleding of materiaal, of diefstal. Breng geen waardevolle voorwerpen mee naar de lessen. Funlinedance vzw is niet verantwoordelijk voor diefstal van meegebrachte voorwerpen/goederen.

Foto’s en beeldmateriaal

Funlinedance vzw publiceert regelmatig beeldopnamen van initiaties, demo’s en lessen op de website, Facebook en andere sociale media. Dit is slechts één van de vele leuke en interessante manieren om geïnteresseerden te informeren over onze activiteiten. We maken de opnames met respect voor de mensen die erop te zien zijn. Bij je definitieve inschrijving bij Funlinedance vzw ga je akkoord met de publicatie van beeldopnamen van jou die tijdens onze activiteiten gemaakt kunnen worden. Heb je hierover vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via e-mail: info@funlinedance.be. Het is niet toegestaan om tijdens de les zelf te filmen zonder toestemming van de lesgeefster.

Sanctie

Bij herhaaldelijk ongedisciplineerd gedrag heeft de vereniging het recht het lid onmiddellijk de toegang tot de lessen te ontzeggen. Schorsing van meerdere lessen of definitieve schorsing van lid kan bij blijvend ongedisciplineerd gedrag. Het lid heeft bij schorsing geen recht op terugbetaling van het resterende lesgeld.

Demo’s

Deelname aan de demo’s is vrijblijvend. Wie wil deelnemen, dient dit tijdig te laten weten via mail. Deelnemers aan de demo’s worden geacht (stipt) aanwezig te zijn. Een Funlinedance T-shirt (verkrijgbaar bij clubverantwoordelijke) en een zwarte, effen lange broek zijn verplicht.

Communicatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de lessen of andere zaken, raadpleeg dan eerst onze website voor een antwoord. Mocht u op de website geen antwoord vinden op uw vraag, dan kunt u ons altijd een e-mail sturen. Vragen via andere kanalen, zoals sociale media, worden niet beantwoord. Bezorg ons je correcte e-mailadres. Ontvang je geen e-mails van ons, stuur dan zelf een e-mail naar info@funlinedance.be.

Eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Funlinedance vzw of rechthoudende derden. Dit betekent dat Funlinedance vzw of de rechthoudende derde toestemming moet geven om deze inhoud te gebruiken.

Engagementsverklaring

We verwachten dat de leden de vereniging op een positieve manier naar buiten dragen. Het toebrengen van schade aan het imago van Funlinedance vzw kan leiden tot sancties. Door deel te nemen aan de lessen verklaart het lid zich automatisch akkoord met dit huisreglement en met de betaling van het lidgeld dat hieraan verbonden is.

Contactgegevens

Funlinedance vzw
info@funlinedance.be
www.funlinedance.be